Predictive Astrology-1

2,000$

  • INR: ₹ 11,000

1 Dasha kram
2 how to find status
3 karakas
4 Indu lagna n ashtakvarg
5 shani transit n sade sati
6 superimposing
7 nakshatra lord
8. Some imp rules bhavas
9 dasha n varga charts
10 conjunction and aspects